Overdraft logo
1997 óta működő, banki work-out követelések vásárlásával foglalkozó pénzügyi vállalkozás
PSZÁF/MNB engedély száma: 1822/1998 Cégjegyzék szám: 01-10-044992
Kapcsolat Elszámolási és Forintosítási Információk Panaszkezelés Pénzügyi Navigátor

TÁJÉKOZTATÓ

az elszámolási és forintosítási folyamatról,

az adósok teendőiről és a jogainak érvényesítésének módjáról

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy társaságunk a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el. Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely átvehető társaságunk 1053 Budapest Károlyi utca 17. szám alatti, 3. emeleti ügyfélszolgálatán, továbbá azt az ügyfélnek kérésére társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Letölthető: Kérelem elszámoláshoz

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény által az ügyfélnek megküldött elszámolás alapján, annak ismeretében tudja elvégezni, így a bejelentéshez kérjük csatolja a banktól kapott elszámolást.

  

Társaságunk által kiállítandó igazolás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetén ügyfelünk kérésére abban az esetben számol el, amennyiben ügyfelünk igazolja, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő érvényesíti. Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk személyesen ügyfélszolgálatunkon, telefonon vagy írásban terjesztheti elő. Az igazolást társaságunk személyesen előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul, egyéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti. Az igazolás kiadására vonatkozó kérelem és az igazolás ajánlott mintája alább található.

Letölthető: Kérelem igazoláshoz

Megtekinthető: Igazolás minta

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben ügyfelünk a 2014. évi XL. tv. 16.§ (4) bekezdés értelmében mint másolatra jogosult személy kéri az elszámolás másolatának megküldését, az elszámolás másolata iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely a linkre kattintva szerkeszthető formában nyílik meg, elérhető társaságunk ügyfélszolgálatán, továbbá azt az ügyfélnek kérésére társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Letölthető: Másolat kérelem

 

Adatváltozás bejelentése

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.

Letölthető: Adatváltozás bejelentő

 

Túlfizetés kifizetése

Amennyiben társaságunk elszámolása eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően vagy a bejelentett bankszámlaszámra utalja át, vagy társaságunk székhelyén készpénzben kifizeti, vagy az ügyfél kérelmére postai készpénzátutalással fizeti meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a postai készpénzátutalással történő kifizetést választják, úgy annak költségei ügyfelünket terhelik.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok alkalmazása nem kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni. 

A fenti nyomtatványok, illetve elszámolással kapcsolatos kérelmek benyújtását, megküldését ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Telefon: (36 1) 215 15 13; 216 18 16

Postai cím: OVERDRAFT Hungary Zrt. 1364 Budapest, Postafiók 388.

Személyesen: 1053 Budapest Károlyi utca 17. alatti székhelyén a 3. emeleten található ügyfélszolgálatán,

Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány, illetve az igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfeleink előterjeszthetik az alábbi e-mail címen is: info@overdraft.hu

 

Elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására, panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Ügyfelünknek lehetősége van társaságunk elszámolása kapcsán panaszbeadvány előterjesztésére. Panaszbeadvány előterjesztésére sor kerülhet:

-       amennyiben ügyfelünk elszámolás iránti kérelmének előterjesztését követő 30 napon belül társaságunk nem küldte meg az elszámolást;

-       amennyiben társaságunk késve küldte meg az elszámolást;

-       amennyiben ügyfelünk az elszámolás tartalmával nem ért egyet (ebben az esetben kérjük, pontosan jelölje meg, melyik résszel nem ért egyet, milyen adat-, számszaki vagy egyéb hibára hivatkozik).

 

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő:

-           postai cím: OVERDRAFT Hungary Zrt. 1364 Budapest, Postafiók 388.

-           személyesen: 1053 Budapest Károlyi utca 17. alatti székhelyén a 3. emeleten található ügyfélszolgálatán,

-           elektronikus úton pedig info@overdraft.hu e-mail címre.

 

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt letöltheti honlapunkról (lásd alább), illetve az elérhető a 1053 Budapest Károlyi utca 17. alatti székhelyén a 3. emeleten található ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Letölthető: Panasz bejelentő

 

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására ügyfelünknek társaságunk elszámolásának átvételét követő vagy az elszámolás elkészítésére nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül van lehetősége. Ezen időtartam elteltét követően ügyfelünk abban az esetben terjeszthet elő panaszt, ha annak megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, az akadályoztatás tényét azonban igazolnia kell. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, úgy tekintendő, hogy ügyfelünk az elszámolásban foglaltakat elfogadja. Társaságunk a panaszt annak kézhezvételét követő 60 napon belül válaszolja meg, válaszában megküldi indokolással ellátott álláspontját, illetve a panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz ügyelünk jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó részletes tájékoztatót csatol.

 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás

Amennyiben ügyfelünk társaságunkhoz előterjesztett panaszára társaságunk elutasító választ küldött, és ügyfelünk társaságunk álláspontjával nem ért egyet, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

A kérelmet az e célra készített nyomtatványokon kell benyújtani. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt. A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők alább, továbbá társaságunk 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. cím alatti 3. emeleti ügyfélszolgálatán, továbbá kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók honlapjáról, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról is a következő linken

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita

 

Az előzőekben írt honlapokról letölthető nyomtatványok:

a)     Amennyiben álláspontja szerint társaságunk elszámolása helytelen adatot, számítási hibát tartalmazott, az e tekintetben társaságunkhoz benyújtott panasza elutasításra került, és Ön álláspontját továbbra is fenntartja, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában

elérhető: http://www.mnb.hu/letoltes/151-kerelem-helyes-elszamolas-megallapitasa-targyaban-05-26.pdf

 

b)    Amennyiben társaságunk az Ön panaszát elkésettség miatt elutasította, Ön azonban ezzel nem ért egyet, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában

elérhető: http://www.mnb.hu/letoltes/152-kerelem-panaszeljaras-lefolytatasa-targyaban-2-3-3.pdf

 

c)     Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy elszámolás elkészítésére köteles pénzügyi intézmény Önnek nem küldte meg elszámolását, és az emiatt előterjesztett panasz is elutasításra került, úgy az alábbi formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

elérhető: http://www.mnb.hu/letoltes/153-kerelem-elszamolasi-kotelezettseg-fennallasanak-megallapitasa-targyaban-2-0-3.pdf

 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor az Ön kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy

a)     az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására; vagy

b)    a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni; vagy

c)     a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

 

A kérelemben be kell mutatni:

a)     a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,

b)    annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,

c)     annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását ügyfelünk társaságunk panaszbeadványra válaszként megküldött elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be. A nyomtatványok elérhetők Társaságunk ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról elérhető:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél (az ügyfél vagy az elszámolást készítő pénzügyi intézmény) él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - zajlik.

 

További kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

-           postai cím: OVERDRAFT Hungary Zrt. 1364 Budapest, Postafiók 388.

-           személyesen: 1053 Budapest Károlyi utca 17. alatti székhelyén a 3. emeleten található ügyfélszolgálatán,

-           elektronikus úton pedig info@overdraft.hu e-mail címen.

 

 

OVERDRAFT Hungary Zrt.

 

 

Letölthető állományok:
Kérelem elszámoláshoz
Kérelem igazoláshoz
Igazolás minta
Adatváltozás bejelentő
Másolat kérelem
Jogorvoslati tájékoztató