Adatkezelési tájékoztató

Az aktuális adatkezelési tájékoztató a Letölthető dokumentumok menüpont alatt található.

Az Overdraft Hungary Zrt.  adatkezelési tájékoztatója a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfelei, illetve a megvásárolt követelésekben szereplő kötelezettek adatainak kezelésére vonatkozóan

 1. Bevezetés

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy személyes adataik kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Overdraft Hungary Zrt. (székhely: 1053 Budapest Károlyi utca 17. szám 3.emelet, Cgj.sz.: 01-10-044992, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) belső használatú szabályzatai tartalmazzák. Az ebből nyilvános elemeket jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltuk össze.

Társaságunk elérhetőségei:

Központi ügyintézés és ügyfélszolgálat címe: 1053 Budapest Károlyi utca 17.

Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 388.
Telefon: +36 1 215 1513 és +36 1 216 1816
Telefax: +36 1 216 9557
E-mail: info@overdraft.hu

Személyes ügyfélfogadás ideje:
munkanapokon általában 9:00 – 16:00, keddi munkanapokon: 9:00 – 18:00 óráig, kizárólag panaszkezelési ügyben 20:00 óráig.

A Társaságunk jelen adatkezelési tájékoztatóját azért készítette el, mert fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei, a megvásárolt követelések kötelezettjei, illetve mindazon személyek, akik a követelésekkel kapcsolatban biztosítéki, fedezeti kötelezettséget vállaltak, vagy más módon kapcsolatba kerültek (a felsoroltak együttesen: Kötelezettek) megfelelő tájékoztatást kapjanak adataikkal kapcsolatos jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, illetve a Társaság ezirányú tevékenységéről.

Társaságunk az alábbi felhatalmazások alapján kezel, dolgoz fel és továbbít személyes adatokat, illetve ezek során az alábbi jogszabályokat alkalmazza:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.),
 • a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad-törvény)
 • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)
 • a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR Tv.)
 • az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján.

A Társaság az adatkezelési tevékenysége során az Infotv., a Hpt., a Pmt. és a Kit. valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az adatok védelmére vonatkozó szabályok maximális betartásával jár el. A Társaság törekszik arra, hogy adatkezelési tevékenysége során a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott ajánlások rendelkezései adatkezelési gyakorlatába beépüljenek.

 1. Az adatkezelés célja

Társaságunk az Ügyfelek személyes adatait azért kezeli, hogy

 • lehetősége legyen a folyamatos kapcsolattartásra,
 • a megvásárolt követelések kötelezettjeinek jogszabályokban előírt formában és tartalommal történő azonosítására,
 • tevékenysége során, illetve az esetleges jogi eljárásokban érvényesítendő követelések beszedését, behajtását lehetővé tegye,
 • a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeit teljesíteni tudja,
 • a jogszabályokban és a Társaság belső szabályzataiban meghatározott minősítési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A Társaság nem kezel, nem vesz át és nem továbbít személyes adatokat reklám, marketing és piackutatási céllal.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság adatkezelés többféle felhatalmazáson alapulhat. Az egyes személyes adatok kezelése során Társaságunk törekszik arra, hogy az adatkezelési tevékenység során – a lehetőségekhez mérten – a lehető legkevesebb személyes adatot gyűjtsünk, kezeljünk, amelyek elegendőek a tevékenységből fakadó jogos érdekeink érvényesítéséhez, illetve a jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez – kötelező minimum elve.

3.1. Adatkezelési tevékenység jogszabályi felhatalmazás alapján

Adatkezelés és feldolgozás: Hpt. 166./A § alapján addig, amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (amíg a követelés fennáll, illetve annak megszűnésétől számítva a Ptk. szerinti elévülés végső időpontja) Társaságunk jogosult a követelések kötelezettjeinek, illetve a biztosítékot nyújtó személyek személyes adatainak kezelésére.

A Társaság a Pmt. 7.§ (8) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az ügyfél-átvilágítás során bemutatott személyes adatok igazolására szolgáló okmányokról másolatot készít és azt a Pmt.-ben meghatározott időtartamig megőrzi.

Adattovábbítás: Hpt. 20.§ (2) k) pont szerint Társaságunk számára kötelező a csatlakozás a központi hitelinformációs rendszerhez. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Tv. Melléklet II. rész szerint a késedelmes (lejárt) követelések kötelezettjeinek személyes adatait továbbítanunk kell a Központi Hitelinformációs Rendszer felé.

A Társaság az Afad-törvény 3. § 14. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosi nyilvántartás egyeztetése során tapasztalt eltérések esetén a tényleges tulajdonos személyes adatait a nyilvántartásba továbbítja.

Engedményezés: A Ptk. 6:196. § alapján a Társaságunkra engedményezett követelésekkel kapcsolatos iratokat az engedményező köteles Társaságunk rendelkezésére bocsájtani, így amennyiben ezen okiratokban az Ügyfél korábban önkéntes felhatalmazással megadta, vagy az engedményező törvényi felhatalmazás alapján megszerezte az Ügyfél személyes adatait, azok Társaságunk birtokába kerülhetnek. Társaságunk törekszik arra, hogy az így átvett személyes adatokból kizárólag azokat használja fel és rögzítse nyilvántartásában, amelyek a jogérvényesítéséhez és jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

3.2. Érdekmérlegelés alapján megvalósuló adatkezelés

Társaságunknak joga van az Ügyfelek személyes adatait kezelni, ha az Ügyfél hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése – a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy – a Társaság, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ezekben az esetekben a Társaság minden esetben érdekmérlegelési vizsgálatot végez el, amiben megállapítja azt a jogos érdeket, ami megalapozza a Társasági adatkezelést, ezután vizsgálja az Ügyfél oldalán felmerülő érdeket és végül a kettő összevetésével megállapítja, hogy az Ügyfél információs önrendelkezési jogát esetlegesen korlátozva (azaz az Ügyfél hozzájárulása nélkül) lehetséges-e az adatkezelése.

Az érdekmérlegelés dokumentumaiba minden Ügyfél jogosult betekinteni, kérésére ezt a Társaság ügyfélfogadási időben biztosítja.

3.3. Az Ügyfél felhatalmazásán alapuló adatkezelés

Azon esetekben, ahol az Ügyfél Társaságunkat bízza meg adósságrendezési folyamat lebonyolításával, valamely követelés, vagy biztosítéki elem tehermentesítésével, az Ügyfél kifejezett, írásba adott felhatalmazása alapján kezeljük személyes adatait.

 1. A kezelt adatok köre

A papíralapon keletkező, illetve az engedményezés során átvett papíralapú dokumentumokban szerelhetnek az alábbi személyes adatok:

 • személyi azonosító és lakcím adatok

név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma, egyéb személyi azonosításra alkalmas okmány, pl.: útlevél szám

 • kapcsolattartásra vonatkozó egyéb adatok

otthoni, munkahelyi és mobil telefonszám, elektronikus levélcím

 • egyéb adatok a követelés alapjául szolgáló hiteligényléssel, hitelbírálattal, szerződéskötéssel stb. kapcsolatosan

jövedelmi, vagyoni viszonyra, fedezetekre, iskolai végzettségre, képzettségre, háztartásban együtt élőkre, eltartottakra és a háztartás teherviselő képességére vonatkozó adatok, adóazonosító jel, személyi azonosító jel    , a követelés teljesítésének módjára esetleges forrására vonatkozó adatok, pl.: bankszámla száma

 • a követelés alapját képező pénzügyi, vagy közüzemi, vagy más egyéb típusú szerződés adatai

a kötelezettségvállalás mértéke, összege, ütemezése, fedezeti, biztosítéki elemei, illetve azok adatai, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

A Társaság elektronikus nyilvántartásában a tevékenységének, illetve a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítésének támogatására kialakított informatikai rendszerben az alábbi személyes adatok:

 • személyi azonosító és lakcím adatok

név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma, egyéb személyi azonosításra alkalmas okmány, pl.: útlevél szám

 • kapcsolattartásra vonatkozó egyéb adatok

otthoni, munkahelyi és mobil telefonszám, elektronikus levélcím

 • a követelés alapját képező pénzügyi, vagy közüzemi, vagy más egyéb típusú szerződés adatai

a kötelezettségvállalás mértéke, összege, ütemezése, fedezeti, biztosítéki elemei, illetve azok adatai, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

A Társaság és az Ügyfél által folytatott telefonbeszélgetések során készülő rögzített hangfelvétel, amennyiben a telefonbeszélgetés ügyfélpanaszt érint.

A panaszkezeléssel, ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatosan törvényi rendelkezések alapján a Társaság köteles a telefonos kommunikációt hangfelvétel útján rögzíteni és azt a törvényben meghatározott időtartamig megőrizni, továbbá biztosítani az Ügyfél részére a hangfelvétel megismerhetőségét.

A Társaság a Hpt. alapján a panasz tárgyában rögzített beszélgetések hangfelvételeit 5 (öt) évig köteles őrizni, megismerhetőségét pedig a Társaság székhelyén történő meghallgatással biztosítja, illetve az Ügyfél kérelmére – a kérelem benyújtását követő 15 (tizenöt) napon belül – leirat formájában bocsátja rendelkezésre.

A panaszkezelés tárgykörén kívül rögzített hívásban történhet a telefonos kommunikáció olyan esetekben, ahol a beszélgetés rögzítésének a felek telefonon tett jognyilatkozatainak bizonyítása, illetőleg szerződéses jogviszony esetén a felek együttműködésének, a szerződésszerű teljesítésnek, a Társaság jogszerű eljárásának dokumentálása szempontjából van jelentősége. Ezekben az esetekben a hangfelvétel megőrzési ideje az Ügyfél és Társaságunk közti szerződéses jogviszony, vagy követelés megszűnését követően a mindenkori polgári jogi elévülési időnek felel meg. Ilyen esetek lehetnek például kölcsönügylet adósának késedelme esetén az Ügyfél és a Társaság által folytatott beszélgetés.

A Társaság minden esetben tájékoztatást ad arról, hogy beszélgetés hangfelvétellel rögzítésre kerül, továbbá a hangfelvételek megőrzéséről, megismerhetőségéről jelen adatkezelési tájékoztatóban, ennek elektronikus változatában a Társaság honlapján, valamint a Társaság által üzemeltetett automata telefonos ügyfélszolgálat (IVR) 7-es menüpontja alatt hangos adatkezelési tájékoztató is meghallgatható. A Társaság által késztett hangfelvételt kizárólag azon munkavállalók – vagy a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók – ismerhetik meg, kezelhetik, akiknek munkavégzésével összefüggésben az szükséges. A hangfelvétel panasz esetén az illetékes hatóság, esetleges jogvita esetén az eljáró bíróság részére, továbbá csak a törvényben meghatározottak szerinti egyéb esetekben kerülhet kiadásra, illetőleg használható fel. A hangfelvételek kezelésére, felhasználhatóságára egyebekben az Info tv. általános rendelkezésein túl a Hpt. rendelkezései irányadók.

 1. Az adatok tárolása, az adatkezelés időtartama

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat papíralapon és elektronikus nyilvántartásban is tárolja. Az elektronikus nyilvántartás során a Társaság gondoskodik az informatikai rendszer zártságáról, illetve a kockázatokkal arányos védelméről. Társaságunk bármely formában tárolt, továbbított személyes adat tekintetében biztosítja a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek érvényesülését is.

A Társaság a birtokába került személyes adatokat az adatkezeléshez kapcsolódóan meghatározott törvényes határidő figyelembevételével, különösen a polgári jogi általános elévülési idő, valamint a Hpt., a számviteli, a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályokra figyelemmel tartja nyilván.

 1. Az ügyfelek személyes adataikkal kapcsolatos jogai

Az Ügyfél kérheti a Társaságnál

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak kijavítását,
 • valamint – személyes adatainak – az itt meghatározott esetek kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk a tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül írásban, a kérelemben megadott címre teljesíti. A tájékoztatás ingyenes, az Ügyfél tájékoztatását a Társaság csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Ügyfél kérheti személyes adatainak kijavítását, ha Társaságunk által kiadott iratokon, vagy a fentiek szerinti tájékoztatásban rossz adat szerepel. Társaságunk az adat kijavítását bizonyos adatok tekintetében az adat hitelt érdemlő igazolásához (pl.: lakcímkártya bemutatása) kötheti amennyiben az érintett adat az ügyfél személyazonosságának egyértelmű megállapításához, vagy törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése miatt, kérheti azok zárolását, törlését. Társaságunk nem köteles teljesíteni az adat zárolására, törlésére vonatkozó kérést, ha az adatkezelés érdekmérlegelés, törvényi felhatalmazás, vagy törvényi kötelezettség teljesítése miatt valósul meg.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás, vagy rendelkezés Társaságunk általi megtagadása esetén a Társaság írásban közli az Ügyféllel, hogy a kérés elutasítására milyen jogszabályi rendelkezés alapján került sor, valamint a jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; weboldal címe: www.naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről.

Az Ügyfél nem köteles tűrni a telefonbeszélgetések során a Társaság általi hangrögzítést. Ez esetben a telefonbeszélgetés elején adott tájékoztatást követően tiltakozhat, vagy bontja a vonalat. A törvényi rendelkezések értelmében azonban panaszkezelésre ez esetben kizárólag írásban, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton van lehetősége, mert a telefonon bejelentett panaszok tekintetében a jogszabályok kötelezővé teszik a hangfelvétel készítését.

Az Overdraft Hungary Zrt. a weboldalán ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről ide kattintva tudhat meg többet.

Az Overdraft Hungary Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.